Yandal

Yandal programı, özetle, belirli şartları sağlayan öğrencilerin, çift anadal programına göre daha az sayıda ders alarak, yandal sertifikası alabilmelerini sağlayan bir programdır (Yandal programı sonucunda alınan belge, diploma yerine geçmemektedir).

Çift anadal ve Yandal uygulamalarına dair temel düzenleme 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”tir (bkz. http://mevzuat.hitit.edu.tr/goster.asp?id=124). Bu yönetmeliğe göre:

Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı... ifade etmektedir.

Bundan başka Üniversitemizin “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde yer alan ilgili hükümlere ilaveten yayımladığı 28 Aralık 2017 tarihli Yandal Programı Yönergesi bulunmaktadır. Bu yönergede başvuru koşulları şöyle düzenlenmiştir (bkz. http://mevzuat.hitit.edu.tr/goster.asp?id=50):

 

Başvuru ve Kabul koşulları

 

1- Başvuru sırasında öğrencinin, Anadal Programı’nda başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olması gerekir.

2- Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru GANO’su en az 4,00 üzerinden 2,50 olması gerekmektedir. Ayrıca, programa başvurabilmek için anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de yer almalıdır.

3- Herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

 

Yandal programına başvurular belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığına yapılır.

Öğrenci, anadal lisans programının en erken 3. en geç 6. döneminin başında başvuru yapabilir.

İlgili bölüm tarafından başvurusu uygun görülen öğrencinin kabul işlemi, başvurulan bölümün önerisi üzerine bağlı olduğu Birim Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır. Karar (eklerinin fotokopisi ile birlikte) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Hak kazanan öğrenciler akademik takvimde belirlenen ders kayıt yenileme tarihinden önce, yedekleri ile birlikte ilan edilir.

Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda çift anadal programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.

Yandal öğrencisi statüsünü herhangi bir nedenle yitirmiş olan öğrenciler, yeniden yandal öğrenimi yapmak veya yandal öğrenimine devam etmek üzere başvuramaz.

Yandal programına kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme günlerinde ya da mazereti Birim Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilenler en geç ders ekle- bırak günlerinde, kayıt yaptırmak zorundadırlar.


HIZLI ERİŞİM

Deprem Destek Hattı
Deprem Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün