Ders İçerikleri

Dersin Adı

Dersin İçeriği

Siyaset Bilimine Giriş

Siyaset Biliminin bilimselliği ve temel kavramları: iktidar, ideoloji, devlet ve hükümet, siyasal özne, siyasal mekan ve siyasetin konusu, siyaset biliminin metodolojisi, siyasal sosyalleşme, siyasi partiler vb. konular ele alınacaktır. Ayrıca müfredatta bulunan siyaset bilimi alanındaki diğer derslerin anlaşılmasında temel olan kavram setleri üzerinde durulmaktadır.

Uygarlıklar Tarihi

İnsanların bir nesilden diğerine aktardığı başlangıçtan bugüne uygarlık sürecini oluşturan temel olay ve olgular. Eski Ön Asya ve Mısır uygarlıkları, Eski Yunan ve Helen uygarlıkları ve kültürü, Roma uygarlığı, Ortaçağ, Rönesans ve reformlar, Aydınlanma çağı, Amerikan ve Fransız devrimleri, Sanayi devrimi, XIX. yüzyılda ortaya çıkan akımlar ve XX. yüzyılın en önemli olayları. I. ve II. Dünya Savaşları ve sonrası gelişmeler.

Hukuka Giriş

Hukuka Giriş dersinin amacı sosyal bilim olan hukuk hakkında öğrencilere genel olarak hukuku ve hukuk dallarını tanıtmaktır. Bu amaçla her hukuk dalı ayrı ayrı, ancak kısa olarak ele alınmakta, ilgili kavramları açıklanmakta ve hukuk içerisindeki yeri belirlenmektedir. Bu derste, öğrencilerin hukuka ve hukuki kavramlara olan yabancılığını gidermek ve üst sınıflarda detaylı olarak görecekleri hukuk derslerine hazırlamak hedeflenmektedir.

İktisada Giriş - I

İktisat biliminin konusu, temel kavramları, iktisat bilimi ve mikro iktisat, tüketim teorisi, (fayda fonksiyonu, tüketici optimizasyonu, talep fonksiyonu), üretim teorisi, (üretim fonksiyonu, üretim fonksiyonu ve iletmenin davranışı, maliyet fonksiyonu, arz fonksiyonu), faktör piyasaları ve genel dengeye giriş gibi konuların öğretilmesi amaçlanır.

Türk Dili - I

Dilin tanımı, özellikleri ve çeşitleri; dil-millet, dil-düşünce, dil-kültür ilişkisi; yeryüzündeki diller, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihî (sözlü ve yazılı) gelişimi; Türkiye Türkçesinin tarihî gelişimi, ses bilgisi, ses olayları, şekil bilgisi (kelimede kök, gövde ve ekler), kelime türetme yolları, yazım kuralları ve uygulaması, noktalama işaretlerinin önemi, kullanıldığı yerler ve doğru kullanımı.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I

Osmanlı Türk Modernleşmesi. Osmanlının son Döneminde Düşünce Hareketleri. Savaşlar: Trablusgarp, Balkan I. ve II., I. Dünya   Savaşı Memleketin Durumu ve Cemiyetler. Kongreler. Ulusal Mücadeleye Karşı İsyanlar TBMM Kurtuluş Savaşı Barış Anlaşmaları Lozan: Dün ve Bugün

Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı- I

Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş, DOS ve WINDOWS işletim sistemleri, kelime işleme, veri tabanı kullanımı, sunuş hazırlama, tablolama ve grafik uygulamaları, Internet, e-posta ve WWW bilgi ağı kullanımları, HTML ve JAVA programlama.

İngilizce - I

Öğrencilere İngilizce okuma, dinleme, yazma ve konuşma dil becerilerinin kazandırılmasını ve A2 seviyesinde sözcük dağarcığının geliştirilmesini sağlamak.

Uluslararası İlişkilere Giriş

Bu dersin amacı Uluslararası İlişkiler disiplininin temel kavram, kuram, aktör, sistem ve uygulamalarının kavranmasını sağlamaktır.

Karşılaştırmalı Siyaset

Katılımcıları farklı siyasal sistemler hakkında bilgilendirmek ve bu sistemleri karşılaştırmalarını sağlayacak becerileri kazandırmak, dersin temel amaçları arasındadır.

Sosyoloji

Sosyolojinin konusu ve amacı nedir? Sosyolojinin diğer bilimler arasındaki yeri, sosyolojinin temel kavramları (sosyal yapı, kültürel yapı, aktör, grup, topluluk, sosyal sistem, sosyal rol ve sosyal statü, sosyal kurum vb.), sosyolojinin bir bilim haline gelişinin kısa tarihçesi. Çağdaş sosyolojinin kurucuları: Comte, Marx, Durkheim, Weber. Sosyolojide kuram ve araştırma teknikleri, sosyolojinin alt dalları, sosyal tabakalaşma ve sosyal hareketlilik, sosyal gruplar; birincil ve ikincil gruplar, küçük gruplar ve grup dinamiği. Aile ve birincil ilişkiler, sosyalleşme, sosyal değişme/dönüşme, sanayileşme, kentleşme, modernleşme ve uluslaşma süreçleri.

İktisada Giriş - II

Makro iktisat ve temel makro iktisadi kavramlar, ekonomik akım şeması ve ekonomik birimler, milli gelir muhasebesi, temel makro ekonomik fonksiyonlar ve denge milli gelirin belirlenmesi, tüketim teorileri, tasarruf ve yatırım ilişkisi, Klasik ve Keynesyen iktisadi sistemin işleyişi, enflasyon, işsizlik, büyüme ve dışa açık ekonomi  makroekonomik ilişkiler, ödemeler dengesi ve ilgili konular.

Türk Dili - II

Kelime çeşitleri ve grupları. Cümle bilgisi; cümlenin unsurları, çeşitleri ve cümle tahlilleri. Kompozisyon ile ilgili genel bilgilerin verilmesi ve uygulama örnekleri üzerinde durulması. Yazılı anlatım biçimleri: Dilekçe, rapor, iş mektupları, özgeçmiş gibi resmi yazılar ve makale, fıkra, deneme gibi fikir yazıları. Türk ve dünya klasiklerinden seçilmiş eserlerin okutulup değerlendirilmesi.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - II

Atatürkçü düşüncenin özellikleri. Yeni Türkiye devletinin siyasi, sosyal ve hukuki yapılaşması. Siyasi nitelikli inkılaplar: Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı ve Hilafetin kaldırılması. Sosyal nitelikli inkılaplar: Devletin laik platforma oturtulması, hukuk, eğitim ve diğer alanlardaki yenilikler. Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri ve temel ilkeleri. Atatürk döneminde ekonomik yapılaşma ve dış politika.

Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı-II

Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş, DOS ve WINDOWS işletim sistemleri, kelime işleme, veri tabanı kullanımı, sunuş hazırlama, tablolama ve grafik uygulamaları, Internet, e-posta ve WWW bilgi ağı kullanımları, HTML ve JAVA programlama.

İngilizce - II

Öğrencilere İngilizce okuma, dinleme, yazma ve konuşma dil becerilerinin kazandırılmasını ve A2+ seviyesinde sözcük dağarcığının geliştirilmesini sağlamak.

Siyasi Tarih I

Siyasi tarih tanımı. Dünya kültürleri arasında etkileşim, antik dönemden modern zamanlar arasında köprü kuran fikir ve kavramlar. Antik tarih ve siyasi tarih: tarım uygarlığı dönemi, Ortadoğu’da İslam medeniyetinin üstünlüğü (MÖ 5000-MÖ.500). Medeniyetin yayılması: Yunan uygarlığı, İslam uygarlığının genişlemesi, Avrupa’nın yükselişi, Avrupa’nın denizlerde üstünlük kurması, ulus-devletin belirmesi. Devrimler çağı (1776-1848): Amerikan Devrimi, Fransız Devrimi, Viyana Kongreler Sistemi, 1830 ve 1848 Devrimleri, Endüstri devrimi ve sonuçları. Osmanlı-Avrupa İlişkileri

Küresel ve Bölgesel Siyaset

Dersin ilk bölümünde, öğrencilerin dünya politikasında yaşanan önemli gelişmeleri eleştirel bir bakışla değerlendirmelerini sağlayacak kuramsal çerçevenin çizilmesi. İkinci bölümde ise, kuramsal bilgiler ışığında uluslararası ilişkiler ve günümüz siyasi sorunlarının ele alınışı. Bu sorunlardan bazıları: Terörizm, kitle imha silahları, tek taraflılık ve çok taraflılık, güç kullanımı, uluslararası örgütler ve meşrutiyet, yumuşak güç ve katı güç, sivil savaşlar, barışı koruma operasyonları.

Uluslararası Güvenlik-I

Süper güçlerin varlığıyla şekillenen dünyada Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan uluslararası güvenlik sorunlarına genel bir bakış. Ele alınacak konulardan bazıları: ülkelerin rejimleri ve güvenliklerine olan etkileri, etnik grupların hakları ve dincilik, milliyetçilik dalgaları açısından ülke güvenlikleri, kaynaklar açısından zengin bölgelerde hassaslaşan güvenlik sorunları, gelişen silah teknolojileri.

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Genel olarak sosyal bilimler, özel olarak ise iletişim alanına özgü yöntem bilgisini kazandırmak bu dersin amacıdır.

İngilizce-III

Öğrencilere İngilizce okuma, dinleme, yazma ve konuşma dil becerilerinin kazandırılmasını ve A2 seviyesinde sözcük dağarcığının geliştirilmesini sağlamak.

Siyasi Tarih II

İki Dünya Savaşı arasındaki temel dinamikler: Barış antlaşmalarına bağlılık, Lokarno dönemi ve sistemin çöküşü, İngiltere’nin “yatıştırma” siyaseti, Almanya’nın devlet çıkarları, ABD’nin siyaseti, Uzak Doğu ve Ortadoğu’da gelişmeler, İkinci Dünya Savaşı ve Konferanslar, Avrupa’nın yeniden şekillenişi: İkinci Dünya savaşından itibaren tarih, siyaset ve kültür. İki-kutuplu Dünya Sistemi: Avrupa’da Uzak Doğu’da ve Orta Doğu’da Soğuk Savaş, çatışmalar, sömürge imparatorluklarının dağılması, Üçüncü Dünya’nın yükselişi ve düşüşü: Bağlantısızlık hareketi ve sonuçları. Yumuşama: Yumuşamada çatışmalar. Soğuk Savaş sonrası yeni küresel düzen

Uluslararası Örgütler

Dersin amacı, uluslararası örgütlerin yapıları kavranılarak uluslararası sistemdeki yeri, işlevleri ve etkileri konusunda bilgi sahibi olunmasıdır.

Uluslararası Güvenlik-II

Uluslararası güvenliğin kavramsal yaklaşımlarını kısaca gözden geçirdikten sonra, uluslararası güvenliğin güncel konuları ve sorunsallarının belli bir sırayla ele alınması ve eleştirel yaklaşımla incelenmesi hedeflenmektedir. Günümüzün küresel ilişkilerinde uluslararası toplumu meydana getiren oyuncuların toplu veya tekil olarak karşı karşıya bulundukları veya gelecekte bulunabilecekleri güvenlik sorunları, tehditler, riskleri sırasıyla ele alınması, incelemesi, tartışılması ve değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Dersi alan öğrencilerin, uluslararası güvenlik alanındaki belli başlı güncel ve geleceğe yönelik konular ve sorunlar hakkında fikir ve bilgi edinmesi, bunlar hakkında kendi görüşünü ve yorumlarını oluşturabilmesi hedeflenmektedir. İşlenecek konuların haftalara göre dökümü, haftalık konular başlığı altında aşağıda ayrıca verilmiştir.

Siyasal Düşünceler Tarihi

Batı toplumlarının Ortaçağ başlarından Yakınçağa kadar geçen zaman diliminde ekonomik, toplumsal, siyasal ve düşünsel gelişimlerinin ele alınması yoluyla, bir yandan öğrenciyi ilgili konular çerçevesinde bilgilendirmek, diğer yandan da siyaset felsefesi temelinde öğrencinin anlama, karşılaştırma yapma, analiz, yorum ve çıkarsamada bulunma yeteneklerinin geliştirilmesi dersin amacını oluşturmaktadır.

İngilizce-IV

Öğrencilere İngilizce okuma, dinleme, yazma ve konuşma dil becerilerinin kazandırılmasını ve A2+ seviyesinde sözcük dağarcığının geliştirilmesini sağlamak.

Türk Dış Politikası I

Kurtuluş Savaşı yıllarından Soğuk Savaşın bitimine kadar Türk Dış Politikasının temel dinamiklerinin analiz edilmesi ve incelenmesi

Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Yaklaşımları-I

Bu ders, uluslararası ilişkiler alanında geliştirilmiş olan kuramsal yaklaşımları ve disiplinin literatüründeki teorik okulları incelemektedir. Dersin ana içeriğini disiplinin ortaya çıkmasından itibaren akademik yazında geliştirilmiş olan teorik okulların analizi oluşturacaktır. Bu kapsamda, ders hem ana akım teorik okulları inceleyecek, hem de ana akım teorilere getirilen eleştiriler kapsamında ortaya çıkan teorik yaklaşımlara odaklanacaktır. Realist ve Liberal teorik okulların incelenmesi ile başlayacak olan ders, İngiliz Okulu yaklaşımının geliştirdiği sentez yaklaşımı inceleyerek devam edecektir. Daha sonra İnşaacı kuram, Marksist kuram, Eleştirel kuram gibi teoriler ele alınacaktır. Yeşil Uluslararası İlişkiler kuramı, Feminist yaklaşımlar, Post-yapısalcı okul ve Post-koloniyal yaklaşımlar ders kapsamında ele alınacak olan diğer teorik yaklaşımlardır. 

Uluslararası Hukuk I

Uluslararası hukuka giriş, günümüz devletler hukuku, hukuk okulları, farklı ülke devletler hukuklarının karşılaştırılması, uluslararası hukukunun kaynakları, anlaşmalar, konvansiyonlar, örf ve adet, teamül, genel hukuk prensipleri, ikincil kaynaklar, devletlerin ve hükümetlerin tanınması, de facto ve de jure tanıma, uluslar arası örgütler, Birleşmiş Milletler ve işlevi, diğer örgütler, Uluslararası Hukuk I dersinin konusunu oluşturmaktadır. 

Mesleki İngilizce I

Okuma parçaları ve ilgili okuma ve kelime çalışmaları, dinlemek için diyaloglar, e-mail, rapor, telefon iletişimi örnek ve kalıpları

Türk Dış Politikası II

Bu ders Soğuk Savaş’ın bitiminden günümüze kadar uluslararası ortamı, Türk iç ve dış politikasını ele almaktadır.

Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Yaklaşımları-II

Öğrencilerin uluslararası ilişkiler alanındaki temel teorik yaklaşımlar ve tartışmalarla tanışmasını sağlamak için hazırlanmıştır. Çeşitli yaklaşımları kapsayan bu ders, Realizm, Neo liberal Kurumsalcılık, Demokratik Barış Teoris ve İnşacılık …vb gibi kuramları kapsamakla birlikte bunlarla sınırlı kalmayacaktır. Dersler tartışmalarla birlikte yürütülecektir.

Uluslararası Hukuk II

Uluslararası Hukuk II dersinde, devletlerin yabancılara karşı sorumluluğu, deniz hukuku, hava sahası, kara sahası, münhasır ekonomik bölge, uluslararası çevre hukuku, uluslararası anlaşmazlıkların çözümü, Uluslararası Adalet Divanı, uluslararası tahkim ve diğer tahkim yolları işlenmektedir.

Mesleki İngilizce  II

Okuma parçaları ve ilgili okuma ve kelime çalışmaları, dinlemek için diyaloglar, e-mail, rapor, telefon iletişimi örnek ve kalıpları

Küreselleşme ve Yerelleşme Bağlamında Uluslararası İlişkiler

Küreselleşme, Yerel yönetim ve demokrasi ilişkisi, Türkiye’de yerel yönetim reformu ve tartışmalar, globalleşen dünyada Türkiye’nin yeri, Yerel seçimler, güncel gelişmeler üzerinden küreselleşmenin ve yerelleşmenin değerlendirilmesi.

İleri Okumalar ve Seminer

Dersin amacı, uluslararası ilişkilerde temel okumaların da ötesine giderek okumalar yapmak, belli bir konunun araştırılma süreci; konunun belirlenmesi, çalışma takvimi hazırlanması, kaynak toplanması, uygulamalı çalışmanın yapılması, çalışmanın sözel sunumunun yapılarak; yazılı bir ödev hazırlanmasını, uygulamalı olarak yaptırmaktır. Konular, öğretim elemanlarınca belirlenir.

Mesleki Yabancı Dil III

Okuma parçaları ve ilgili okuma ve kelime çalışmaları, dinlemek için diyaloglar, e-mail, rapor, telefon iletişimi örnek ve kalıpları

Uluslararası Ekonomi Politik

UEP içinde yer alan uluslararası ticaret, uluslararası finans, para ve maliye politikaları, finansal krizler, Kuzey-Güney ilişkileri, doğrudan yabancı yatırımlar, ulus-ötesi şirketler, uluslararası kalkınma, küreselleşme, hegemonya, güç ve üretim, gelir dağılımı ve büyüme gibi temel konu ve kavramlara odaklanır.

Uluslararası Alanda Güncel Tartışmalar

Uluslararası ilişkilerde mevcut güncel tartışmaların tarihi, ekonomik, siyasi yönlerinin teorik olarak ele alınarak eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirilmesi.

Mesleki Yabancı Dil IV

Okuma parçaları ve ilgili okuma ve kelime çalışmaları, dinlemek için diyaloglar, e-mail, rapor, telefon iletişimi örnek ve kalıpları

HIZLI ERİŞİM