Lisans Bilgi Paketi

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

BİLGİ PAKETİ

1- Genel Bilgiler

            Uluslararası İlişkiler Bölümü; genel olarak uluslararası alandaki aktörler arası ilişkileri ve küresel düzeydeki gelişmeleri konu edinir. Sosyal bilimlerin giderek önemi artan bir dalı olarak Tarih, Siyaset Bilimi, Hukuk, İktisat, Sosyoloji, Antropoloji gibi disiplinlerle yakından ilişkilidir.  Uluslararası politika, küresel siyaset, uluslararası hukuk, siyasi tarih, güvenlik, bölgesel ilişkiler, dış politika, göç, kimlik, enerji ilişkileri, barış çalışmaları, uluslararası ilişkiler teorileri, güncel sorunlar ve tartışmalar, küreselleşme, uluslararası örgütler, uluslararası ekonomi-politik gibi çalışma alanları bulunmaktadır. Bölüm hedeflerine ulaşmak için analitik, eleştirel, kapsamlı, çok boyutlu, tarafsız bir bakış açısına ve ileri düzey yabancı dil bilgisine sahip bireylere ihtiyaç duymaktadır.

2- Kuruluş Bilgileri

Uluslararası İlişkiler Bölümü, Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2012 yılında kurulmuştur. Bölümde, Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih ve Uluslararası Hukuk olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçedir ve eğitim süresi 4 yıldır. Hâlihazırda bölümümüzde öğrenci alımı konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

3- Program Profili

Küreselleşmenin etkisi, bilgi ve teknoloji devrimlerinin yarattığı durum, küresel düzeydeki sorunların yoğunlaşması ve uluslararası aktörler arasındaki etkileşimin hızla artması gibi gelişmeler Uluslararası İlişkiler Bölümünün sosyal bilimler alanında daha çok gündeme gelmesini sağlamaktadır. Önceleri Siyaset Biliminden ayrı olarak düşünülmeyen Uluslararası İlişkiler, giderek bağımsızlığını ve özgünlüğünü pekiştirmektedir ve gözde bir bölüm olarak kendini göstermektedir. Ülkemizde de üniversiteler, öğrencilerin tercihlerini dikkate alarak Uluslararası İlişkiler bölümleri kurmakta ya da var olanları her yönden geliştirmeye çalışmaktadırlar.

Hitit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak, uluslararası alandaki sistemin yapısına, aktörlere, kurumlara, tarihsel ve güncel ilişkilere, kuramlara, sorunlara, tartışmalara ve anlayışa ilgi duyan öğrencilerin odak noktalarından biri olmayı hedefliyoruz.  Uluslararası İlişkilerin disiplinler arası temelde var olması ve çok sayıda alanla etkileşim içinde bulunması, çok boyutlu ve farklı bakış açılarından düşünmeyi gerektirmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin eleştirel, nesnel, kapsamlı ve bağımsız düşünme becerisinin geliştirilmesi en önemli amacımız olarak belirmektedir. 14. maddede de belirtilen program yeterlilikleri doğrultusunda öğrencileri akademik, sosyal ve mesleki hayata hazırlamak temel çalışma prensiplerimizdendir. Öğrencilerimizin eğitim süresince farklı insanlarla, toplumlarla, kimliklerle, dillerle ve görüşlerle etkileşimde olmasını ve kazandığı tecrübeleri hayatına yansıtmasını hedeflemekteyiz. Ayrıca hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda, dört yıllık lisans programında kazanılan yeterlilikler temelinde bireyin tüm yaşamı boyunca öğrenme faaliyetleri içinde olması özendirilmek istenmektedir.

4-Kayıt Koşulları

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri “Yüksek Öğretim Kanunu” ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Lise veya dengi bir okuldan mezuniyet diploması sahibi olmak ve ilgili yükseköğretim giriş sınavından yeterli puanı almak kayıt koşullarıdır.                   

5- Özel Kabul Koşulları

Bulunmamaktadır.

6- Çalışma Şekli

Tam zamanlı çalışma prensibi benimsenmiştir.

7- Ölçme Değerlendirme

“Hitit Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği”, ölçme ve değerlendirme için esas alınmaktadır. Her dersin bilgi formunda ölçme ve değerlendirmeyle ilgili bilgiler yer almaktadır. Lisans eğitiminde, dönem içi ve dönem sonu olmak üzere iki adet sınav yapılmaktadır. Bununla beraber dönem içinde gerçekleştirilen kısa süreli sınavlar, ödevler, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar ve benzeri çalışmalar da ölçme değerlendirmeye dahil edilebilmektedir. İlgili durumlara göre bütünleme, mazeret, tek ders ve muafiyet sınavları da yapılmaktadır.

8- Kazanılan Derece

Mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler, “Uluslararası İlişkiler Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar.


9- Derece Düzeyi

Uluslararası İlişkiler lisans programı, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesinde (QF-EHEA)”' tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde (TYYÇ)” tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesinde (EQF-LLL)” tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır. 

10- Üst Öğrenime Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları ve Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen not ortalaması koşulunu karşılamaları durumunda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

11- Önceki Öğrenimin Tanınması

Adayların önceki öğrenmelerinin tanınması ve dikey, yatay, üniversite içi geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlediği “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

12- Mezuniyet Koşulları

Programındaki 240 AKTS değerindeki dersleri başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler mezun olma hakkı kazanırlar.

13- İstihdam Profilleri

Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları, geniş bir çalışma alanında tercih imkanına sahiplerdir. Eğitimleri sonucunda edindikleri bilgi, beceri ve yetkinlik yeterlilikleri sayesinde kamuda ya da özel sektörde, yurt içinde ve yurt dışında istihdam olanağı bulabilmektedirler. Mezunlarımızın çeşitli unvan ve iş tanımlarıyla görev alabileceği yerlerden bazıları şu şekilde belirtilebilir:

-          Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi

-          Dışişleri Bakanlığı

-          İçişleri Bakanlığı

-          Diğer bakanlıkların ilgili birimleri

-          Güvenlikle ilgili kurum ve birimler

-          Askeri kurumlar

-          Kamu ve özel bankalar

-          Kamu kuruluşları

-          Yüksek öğretim kurumları

-          Uluslararası örgütler ve devletler arası kuruluşlar

-          Uluslararası, bölgesel veya ulusal sivil toplum örgütleri

-          Farklı sektör alanlarından uluslararası ve yerel şirketler

-          Düşünce ve araştırma merkezleri

14- Yeterlilikler

Uluslararası İlişkiler Bölümü on beş yeterlilik hedefiyle yola çıkmıştır:

Program Yeterliliği-1 (PY1): Bilimsel araştırmaların amaçlarını, ilkelerini, yöntemlerini öğrenir ve bilimsel araştırma yapma yeteneği kazanır. Böylece eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

Program Yeterliliği-2 (PY2): Uluslararası İlişkiler Bölümüyle ve Bölümün disiplinler arası yapısını oluşturan Sosyoloji, Ekonomi, Tarih, Siyaset Bilimi ve Hukuk Anabilim Dallarıyla ilgili temel kavram ve terimleri öğrenir.

Program Yeterliliği-3 (PY3): Uluslararası alanın temel özelliklerini, sistemin yapısını, ana aktörlerini ve teamüllerini kavrar.

Program Yeterliliği-4 (PY4): İlgili kuramlar/ teoriler bağlamında uluslararası alandaki ilişkileri analiz eder.

Program Yeterliliği-5 (PY5): Uluslararası ilişkiler kavramları, kuramları ve tarihsel çerçevesi kapsamında geçmişteki olayları yorumlar, güncel gelişmeleri değerlendirir ve geleceğe yönelik savlar geliştirir.

Program Yeterliliği-6 (PY6): Siyasi varlıkların ve toplumların tarihsel gelişimini izler, tarafsız bir gözle uluslararası alandaki aktörler arasındaki tarihsel bağları inceler.

Program Yeterliliği-7 (PY7): Uluslararası siyaset ve dış politika üzerine çok yönlü analiz yapar. Türkiye’nin çevre bölgelerle ilişkilerini ve uluslararası alandaki yerini tartışır.

Program Yeterliliği-8 (PY8): Uluslararası ilişkilerin hukuksal boyutunu araştırır. İç hukuk ile uluslararası hukuk arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları inceler.

Program Yeterliliği-9 (PY9): Uluslararası ilişkilerdeki sorunları, krizleri ve fırsatları tespit eder, edindiği farklı bakış açıları kapsamında bu durumları değerlendirir ve eleştirel analiz yapar.

Program Yeterliliği-10 (PY10): Uluslararası alandaki gelişmeleri takip eder, veri toplar, yorumlar ve bunları yazılı-sözlü olarak paylaşabilir.

Program Yeterliliği-11 (PY11): Bağımsız çalışma yürütebilme, grup çalışması ve ileri düzey bilgisayar/bilişim bilgisini kullanma becerileri kazanarak özgün ürünler ortaya koyar.

Program Yeterliliği-12 (PY12): Uluslararası ilişkiler alanında yapacağı araştırmalar için İngilizce’nin yanında en az bir yabancı dili daha etkin şekilde kullanır ve yabancı dille ifade becerisini geliştirecek çalışmalar yapar.

Program Yeterliliği-13 (PY13): Uluslararası ilişkilerle ilgili temel ve güncel literatürü takip eder, gerekli görsel, işitsel ve yazılı kaynaklara ulaşma yöntemlerini öğrenir, bu kaynakların niteliğini değerlendirir.

Program Yeterliliği-14 (PY14): Edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri; etik değerler çerçevesinde meslek hayatında kullanır ve toplumun yararına olacak şekilde yaşamına yansıtır.

Program Yeterliliği-15 (PY15): Farklı kültürel, dinsel, etnik ve ulusal kimlikler konusunda farkındalığını artırıcı faaliyetlere katılır ve diğer toplumlardan insanlarla etkileşime girer.


15- Müfredat

Uluslararası İlişkiler lisans programı, adayların 240 AKTS tamamlamasını sağlayan zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Ders programı, ders içerikleri ve ders formları Bölümün ağ sayfası olan http://www.iibf.hitit.edu.tr/tr/ui adresinde mevcuttur.
HIZLI ERİŞİM