Bölüm Yeterlilikleri

Hitit Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Lisans Programı Yeterlilikleri

    Uluslararası İlişkiler lisans programı, öğrencilerin dünyadaki aktörler arasındaki ilişkilerin yerel, bölgesel ve küresel faktörleri nasıl etkilediğini keşfetmelerini sağlayan disiplinler arası bir lisans programıdır. Program, öğrencileri bu alanda ortaya çıkan değişimleri analiz etmek için gerekli beceri ve bilgi ile donatır. Uluslararası Program, lisans öğrencilerine aşağıdaki öğrenme çıktılarını vermiş olmayı hedeflemektedir:

 

Program Yeterliliği-1 (PY1): Bilimsel araştırmaların amaçlarını, ilkelerini, yöntemlerini öğrenir ve bilimsel araştırma yapma yeteneği kazanır. Böylece eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

Program Yeterliliği-2 (PY2): Uluslararası İlişkiler Bölümüyle ve bölümün interdisipliner yapısını oluşturan Sosyoloji, Ekonomi, Tarih, Siyaset Bilimi ve Hukuk Anabilim Dallarıyla ilgili temel kavram ve terimleri öğrenir.

Program Yeterliliği-3 (PY3): Uluslararası alanın temel özelliklerini, sistemin yapısını, ana aktörlerini ve teamüllerini kavrar.

Program Yeterliliği-4 (PY4): İlgili kuramlar/ teoriler bağlamında uluslararası alandaki ilişkileri analiz eder.

Program Yeterliliği-5 (PY5): Uluslararası ilişkiler kavramları, kuramları ve tarihsel çerçevesi kapsamında geçmişteki olayları yorumlar, güncel gelişmeleri değerlendirir ve geleceğe yönelik savlar geliştirir.

Program Yeterliliği-6 (PY6): Siyasi varlıkların ve toplumların tarihsel gelişimini izler, tarafsız bir gözle uluslararası alandaki aktörler arasındaki tarihsel bağları inceler.

Program Yeterliliği-7 (PY7): Uluslararası siyaset ve dış politika üzerine çok yönlü analiz yapar. Türkiye’nin çevre bölgelerle ilişkilerini ve uluslararası alandaki yerini tartışır.

Program Yeterliliği-8 (PY8): Uluslararası ilişkilerin hukuksal boyutunu araştırır. İç hukuk ile uluslararası hukuk arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları inceler.

Program Yeterliliği-9 (PY9): Uluslararası ilişkilerdeki sorunları, krizleri ve fırsatları tespit eder, edindiği farklı bakış açıları kapsamında bu durumları değerlendirir ve eleştirel analiz yapar.

Program Yeterliliği-10 (PY10): Uluslararası alandaki gelişmeleri takip eder, veri toplar, yorumlar ve bunları yazılı-sözlü olarak paylaşabilir.

Program Yeterliliği-11 (PY11): Bağımsız çalışma yürütebilme, grup çalışması ve ileri düzey bilgisayar/bilişim bilgisini kullanma becerisi kazanarak özgün ürünler ortaya koyar.

Program Yeterliliği-12 (PY12): Uluslararası ilişkiler alanında yapacağı araştırmalar için İngilizce’nin yanında en az bir yabancı dili daha etkin şekilde kullanır ve yabancı dille ifade becerisini geliştirecek çalışmalar yapar.

Program Yeterliliği-13 (PY13): Uluslararası ilişkilerle ilgili temel ve güncel literatürü takip eder, gerekli görsel, işitsel ve yazılı kaynaklara ulaşma yöntemlerini öğrenir, bu kaynakların niteliğini değerlendirir.

Program Yeterliliği-14 (PY14): Edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri; etik değerler çerçevesinde meslek hayatında kullanır ve toplumun yararına olacak şekilde yaşamına yansıtır.

Program Yeterliliği-15 (PY15): Farklı kültürel, dinsel, etnik ve ulusal kimlikler konusunda farkındalığını artırıcı faaliyetlere katılır ve diğer toplumlardan insanlarla etkileşime girer.

HIZLI ERİŞİM